Tarun Bharat

अहंकाररुपी मेघ दूर झाला म्हणजे चैतन्य सूर्याचे दर्शन होते

Related Stories

गैरसमज पोटात न ठेवता त्याचे निराकरण करावे

Tousif Mujawar

सहानुभूतीने दुसऱयांची अंतःकरणे उघडतात

Tousif Mujawar

मनुष्य जेवढा क्षुद्र असेल तेवढा त्याचा अहंकार मोठा असतो

Tousif Mujawar

सुविचार केवळ वाचुनयेत, स्वताःच्या आचरणात आणावेत.

Omkar B

दुःखाशिवाय सुख पचत नाही

Tousif Mujawar

1. मनुष्याने आपण होऊन आपला उद्धार करावा.

Omkar B