Tarun Bharat

कृतघ्नतेसारखे दुसरे पाप नाही

Related Stories

यत्न करणारा नाश पावत नाही

Tousif Mujawar

बहुतेक श्रीमंत लोकांना जेवण्याची शक्तीच नसते.

Tousif Mujawar

जीवन हे यश आणि अपयश यांचे मिश्रण आहे

Tousif Mujawar

विजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाही तर ते प्रत्येक गोष्ट वेगळेपणाने करतात, म्हणूनच ते विजेते ठरतात

Tousif Mujawar

कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक घातक ठरतो

Tousif Mujawar

चरित्राचा विकास हेच खरे शिक्षण

Tousif Mujawar