Tarun Bharat

खरोखर निःस्वार्थी, प्रेमळ असे लोक अत्यंत दुर्लभ

Related Stories

वासना मोकाट सुटली की जीवनाची राखरांगोळी करते

Tousif Mujawar

दया म्हणजे सर्वांना सुख व्हावे अशी इच्छा

Tousif Mujawar

विश्वासावर विश्वास ठेवणे, स्वतःवर विश्वास ठेवणे व ईश्वरावर हे विश्वास ठेवणे हे महानतेचे लक्षण होय.

Omkar B

प्रारब्धाचे भोग भोगावेच लागतात

Patil_p

कायदा आंधळा, नीती पांगळी व समाज बहिरा असतो.

Omkar B

शरीराला स्वास्थ्य तसेच मनाला विनोदही आवश्यक असतो

Tousif Mujawar