Tarun Bharat

मनुष्य जेवढा क्षुद्र असेल तेवढा त्याचा अहंकार मोठा असतो.

Related Stories

इंद्रिय ताब्यात ठेवणे यालाच संयम किंवा इंद्रियानिग्रह म्हणतात

Tousif Mujawar

अगदी सोवळेपणाने अगर दुष्टपणाने संपत्ती मिळत नसते

Tousif Mujawar

रोजच्या सवयीने वाईट गोष्टीही स्वदिष्ट वाटू लागतात

Tousif Mujawar

जसे कर्म तसे फळ

Tousif Mujawar

मोहाचा पहिला क्षण ही पापाची पहिली पायरी असते

Tousif Mujawar

गुणहीन लोक व्यर्थ बडबड करतात

Tousif Mujawar