Tarun Bharat

मोठय़ा घरापेक्षा मोठे हृदय केव्हाही श्रेष्ठ.

Related Stories

शरीराला स्वास्थ्य तसेच मनाला विनोदही आवश्यक असतो.

Omkar B

अंतःकरणात परमेश्वराचे ध्यान करणे हेच त्याचे मुख्य पूजन

Tousif Mujawar

सहानुभूतीने दुसऱयांची अंतःकरणे उघडतात

Tousif Mujawar

जे सूर्याला दिसत नाही ते कवी पाहू शकतात

Tousif Mujawar

एक नियम अखंड चालविणे ह्याचेच नाव तपश्चर्या

tarunbharat

इच्छा नष्ट झाली की, मिळणारे सुख सर्वश्रेष्ठ होय

Tousif Mujawar