Tarun Bharat

मौन ही काही वेळा फरिणामकारक टीका ठरते

Related Stories

कर्माचा बरे-वाईटपणा त्याचा हेतूवरुन ठरविता येते

Tousif Mujawar

शोक आणि दुःख करुन मृताला सद्गति प्राप्त होत नाही

Tousif Mujawar

माझे तेच खरे म्हणण्या पेक्षा खरे तेच माझे म्हणावे

Tousif Mujawar

दुर्भागी मनुष्य जेथे जाते तेथे संकटे गरुड होत नाही

Tousif Mujawar

अतिलोभ हे अनर्थाचे ठेव आहे

Tousif Mujawar

भयच बाह्य आपापसातील भयापेक्षा अधिक भयंकर असते.

Omkar B