Tarun Bharat

विजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाही तर ते प्रत्येक गोष्ट वेगळेपणाने करतात, म्हणूनच ते विजेते ठरतात

Related Stories

कोणालाही नेहमीच, सुख व दुःख होत नाही

Tousif Mujawar

प्राणी एकटाच जन्मास येतो व एकटाच मरण पावतो

Amit Kulkarni

दुसऱ्यांचे सद्गुण आणि आपले दुर्गुण पहावे

Tousif Mujawar

प्राण गेला तरी, सज्जन आपले वचन पाळतात

Tousif Mujawar

पथ्यकारक अन्न सेवन केल्याने रोग होत नाहीत

Tousif Mujawar

आपल्याला जे अनिष्ट ते दुसऱयाविषयी करु नये

Tousif Mujawar