तरुण भारत

चालीरीती या संस्कारांच्या पडछाया असतात.

Related Stories

सुविचार केवळ वाचुनयेत, स्वताःच्या आचरणात आणावेत.

omkar B

विश्वासावर विश्वास ठेवणे, स्वतःवर विश्वास ठेवणे व ईश्वरावर हे विश्वास ठेवणे हे महानतेचे लक्षण होय.

omkar B

चुकींची भीती बाळगू नका, पण तीच चूक पुनः करु नका.

tarunbharat

सर्वच प्रश्न सोडवून सुटत नाहीत, काही सोडून द्यावे लागतात.

omkar B

कोणत्याही क्षेत्रात यशस्वी व्हायचे असेल, तर अपयश पचविण्यास शिका.

omkar B

शरीराला स्वास्थ्य तसेच मनाला विनोदही आवश्यक असतो.

omkar B

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More