तरुण भारत

दांडगाईपेक्षा सामोपचराने पुष्कळशी कार्ये सिद्ध होतात

Related Stories

काहीतरी कारण असल्यावाचून कोणाचे कोणावर प्रेम नसते

Rohan_P

मी कोण आहे, हे कळाले की, सर्व आत्मज्ञान लाभते

Rohan_P

चांगले गोड बोलण्याने कल्याण होते

Rohan_P

सुनीती हाच परमार्थाचा पाया आहे.

Patil_p

स्वतः काम सुरु केले की, ते झालेच समजावे

Rohan_P

जो पितरांचे नित्य रक्षण करतो, त्यालाच पुत्र म्हणतात

Rohan_P
error: Content is protected !!