तरुण भारत

अज्ञ मनुष्य परिणामाचा विचार न करता अनेक कामे करतो

Related Stories

माणुसकीच्या रक्षणासाठी मरणातही आनंद आहे.

Rohan_P

मनुष्य जेवढा क्षुद्र असेल तेवढा त्याचा अहंकार मोठा असतो

Rohan_P

मनुष्य सुख घटाघटा पितो, पण दुःख मात्र चघळीत बसतो.

Omkar B

बलिष्ठांना नियम लागू नाहीत. नियम दुर्बलांकरता असतात

Rohan_P

न कळणे म्हणजे अज्ञान

Rohan_P

ज्ञानात मिळते तेवढे परम सुख अन्य कशातही नाही.

tarunbharat
error: Content is protected !!