तरुण भारत

बुद्धीच्या योगाने द्रव्यप्राप्ती होतेच असे नाही

Related Stories

शांतीसारखे सुख नाही

Rohan_P

एक तर मारावे नाहीतर मरुन जावे, हाच शूरांचा धर्म

Rohan_P

मनुष्य जेवढा क्षुद्र असेल तेवढा त्याचा अहंकार मोठा असतो

Rohan_P

क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे

Rohan_P

विनाशकाली विपरीत बुध्दी

Rohan_P

कायदा आंधळा, नीती पांगळी व समाज बहिरा असतो

Rohan_P
error: Content is protected !!