तरुण भारत

अर्धवट ज्ञानाने मनुष्य अधिक बडबड करतो.

Related Stories

ऐकावे जगाचे, करावे मनाचे

Rohan_P

अलौकिक कार्य केले की, लौकिक वाढते

Rohan_P

माणसाची बुद्धी नेहमी पालटत असते

Rohan_P

जगी सर्वसुखी असा कोण आहे

Rohan_P

जे नाही ते आहेसे वाटणे हीच परमेश्वराची माया आहे

Rohan_P

नामर्द लोक नुसते बोलण्यात शूर असतात

Rohan_P
error: Content is protected !!