तरुण भारत

भविष्य विचारण्यापेक्षा आत्मविश्वासाने भविष्य घडवावे.

Related Stories

मनाने विचर करुन शुद्ध तेच बोलावे

Amit Kulkarni

सुविचार केवळ वाचुनयेत, स्वताःच्या आचरणात आणावेत.

Omkar B

परमेश्वराचे नाव सहज उच्चारले तरी ते पातके नाहीशी करते

Rohan_P

काळजी घ्यावी, पण काळजी करु नये

Rohan_P

शधूंचा समागम घडणे हा मोठाच लाभ होय

Rohan_P

दारिद्रय़ हे जिवंत मरणच

Rohan_P
error: Content is protected !!