तरुण भारत

स्वतःवर श्रध्दा असेल, तर ईश्वरावरही श्रध्दा बसेल

Related Stories

जेथे स्त्रियांचा गौरव होतो तेथे देवता रममाण होतात

Rohan_P

मानवी जीवनात सुख जवाएवढे, दुःख पर्वताएवढे

Rohan_P

एक ना धड, भाराभर चिंध्या

Rohan_P

कायदा आंधळा, नीती पांगळी व समाज बहिरा असतो.

Omkar B

शधूंचा समागम घडणे हा मोठाच लाभ होय

Rohan_P

प्रिय गोष्ट किंवा व्यक्ती प्रतिक्षणी अधिकच सुंदर वाटते.

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!