तरुण भारत

संतोष हेच माणसाचे सर्वात श्रेष्ठ धन आहे

Related Stories

मृत्यु समीप आला की मनुष्य विपरीत कृत्ये करु लागतो

Rohan_P

मरावे परी कीर्तिरुपी उरावे

Rohan_P

विद्या विनयाने शोभून दिसते

Rohan_P

अशुभ गोष्टी पुढे ढकलाव्या

Rohan_P

कामासक्ताला ना भय ना लज्जा

Rohan_P

दुःखाचे एकसारखे चिंतन केल्याने ते उलट जास्त वाढते

Rohan_P
error: Content is protected !!