तरुण भारत

सतत दक्ष न राहिल्यास मिळालेले स्वातंत्र्य टिकत नाही

Related Stories

अश्रद्धा म्हणजे सावकाश होणारा आत्मनाशच

Patil_p

अंथरुण पाहून पाय पसरावे

Rohan_P

असंतोष हे उत्कर्षाचे मूळ आहे

Rohan_P

जो दुसऱयावर विसंबून राहतो, त्याचा कार्यभाग बुडतो

Rohan_P

जे नाही ते आहेसे वाटणे हीच परमेश्वराची माया आहे

Rohan_P

मनुष्य जेवढा क्षुद्र असेल तेवढा त्याचा अहंकार मोठा असतो

Rohan_P
error: Content is protected !!