तरुण भारत

गाढ झोप हे मृत्यूचे भावंड आहे

Related Stories

प्रयत्नान्ती असाध्य असे काही नाही

Patil_p

भविष्य विचारण्यापेक्षा आत्मविश्वासाने भविष्य घडवावे.

Omkar B

तुम्ही ‘अरे’ म्हणा की दुसरा ‘ कारे ’ म्हणतो

Rohan_P

चुकींची भीती बाळगू नका, पण तीच चूक पुनः करु नका.

tarunbharat

माणसाच्या मनातला विचार बहुधा चेहऱयावर प्रकट होतो.

Omkar B

मनुष्य जेवढा क्षुद्र असेल तेवढा त्याचा अहंकार मोठा असतो

Rohan_P
error: Content is protected !!