तरुण भारत

प्रत्यक्ष झालासि तूं अधोक्षज

नृगराजा भगवंताला वंदन करून पुढे म्हणतो –

कोणा एका योगेंकरून ।

Advertisements

जीवबह्माचें वियोगहरण ।

भवभ्रान्तीचें अस्तमान ।

योगसाधन इतुकेंचि ।

ऐसे जे कां योगाग्रणी ।

उपनिपच्छ्रुति चक्षुस्थानीं ।

करूनि अमळ हृदयभुवनीं ।

तुजलागूनी भाविती ।

तो तूं माझिया अक्षिपथा ।

प्रत्यक्ष झालासि जी सर्वथा ।

म्हणसी भवभ्रमाआंतौता ।

मजही तत्त्वता न मानिसी कां ।

इये शंकेच्या निरासा ।

कथितों माझी अधिकारदशा ।

ते ऐकिल्या प्रत्यय सहसा ।

बाणेल परेशा वस्तुत्वें ।

उरु म्हणिजे बहळ व्यसन ।

अंधकूपीं जें सरठपण ।

तेणें दुःखें अंध नयन ।

वास्तव वयुन मावळलें ।

दुःखान्धबुद्धि ऐशिया मज ।

प्रत्यक्ष झालासि तूं अधोक्षज ।

देखिलासी तेजःपुंज ।

विचित्र चोज हें गमतें ।

दृश्य भवभान गोचर ।

तेंवि मी म्हणसी दृश्यतर ।

अक्षजज्ञानाहूनि पर ।

केंवि साचार तुज कळलों ।

तरी तूं ज्यासी दृश्य होसी ।

तद्भवाबंधा मोक्षण करिसी ।

ऐसी प्रतीति श्रुतिविश्वासीं ।

अनुभवासी मज आली ।

अंधकूपीं सरठदेही ।

कित्येक युगें दुःखप्रवाहीं ।

तो तव दर्शनमात्रें पाहीं ।

दिव्यविग्रही झालों असें ।

अंधकूपीं दुःखदुर्भव ।

अपवर्ग तन्मोक्षाचें नांव । प्रत्यक्ष लाधलों मी स्वयमेव ।  हा इतरांसि अनुभव काय पुसो । योगेश्वरही श्रुतिलोचनीं।  साधनसंपन्न अमलात्मभुवनीं ।

भाविती तो प्रत्यक्ष नयनीं ।

गोचर म्हणोनि चित्र गमे ।

केवळ जळाची शीतळता ।

जळावेगळी चढली हाता ।

कीं तेजाची प्रकाशकता ।

जे तेजावांचूनि आतुडली । किंवा धरणीचें धारण्य ।

आंगीं बाणलें जडत्वावीण।  कीं पवनाचें वहिलेपण। स्पर्शावांचून आंगविलें । किं व्योमाचें व्यापकत्व । शून्यावीण सर्वगतत्व ।  उपलब्ध एवढें महत्त्व । तव दर्शनें भोगितसें । तो तूं दृश्यासमान कैसा । गोचर म्हणों भो जगदीशा । 
भक्तिप्रेमोत्कर्षासरिसा । बोधी परेशा तें ऐका ।

भगवन ! आपण परमात्मा आहात. शुद्ध अंतःकरणाने योगेश्वर उपनिषदांच्या दृष्टीने स्वतःच्या हृदयात आपले ध्यान करीत असतात. हे इंद्रियातीत परमात्मन ! सरडा होण्याच्या मोठय़ा दुःखामुळे मी विवेकहीन झालो असतानाही आपण साक्षात माझ्या दृष्टीसमोर कसे आलात? जेव्हा प्रपंचातून सुटण्याची वेळ येते, तेव्हाच आपले दर्शन होते.

Ad. देवदत्त परुळेकर

Related Stories

नियम वस्तुनि÷पणे तयार करायला हवेत

Patil_p

हमी शेतकऱयाला द्या

Patil_p

निश्चयपूर्वक वर्तन एक कौशल्य

Patil_p

पाणिग्रहण मूळमाधवो

Patil_p

काही समस्या सोडविताना…2

Patil_p

तेल गेले….. तूपही गेले

Patil_p
error: Content is protected !!