तरुण भारत

जीवानसागरात पुस्तके दीपगृहाचे काम करते

Related Stories

चित्र ही हाताची कृती, तर चरित्र ही मनाची

Rohan_P

माणसाच्या मनातला विचार बहुधा चेहऱयावर प्रकट होतो.

Omkar B

ज्ञानात मिळते तेवढे परम सुख अन्य कशातही नाही.

tarunbharat

एक नियम अखंड चालविणे ह्याचेच नाव तपश्चर्या

Rohan_P

भयच बाह्य आपापसातील भयापेक्षा अधिक भयंकर असते.

Omkar B

बुध्दी कुंठीत होते तेथे श्रध्दा सुरु होते

Rohan_P
error: Content is protected !!