तरुण भारत

कर नाही त्याला काय डर ?

Related Stories

आपली आई आणि जन्मभूमी स्वर्गाहून श्रेष्ठ आहेत

Rohan_P

शरीराला स्वास्थ्य तसेच मनाला विनोदही आवश्यक असतो

Rohan_P

कोणत्याही क्षेत्रात यशस्वी व्हायचे असेल, तर अपयश पचविण्यास शिका.

Omkar B

मनुष्य जेवढा क्षुद्र असेल तेवढा त्याचा अहंकार मोठा असतो

Rohan_P

भयच बाह्य आपापसातील भयापेक्षा अधिक भयंकर असते.

Omkar B

टाकीचे घाव सोसल्याशिवय दगडाला देवपण येत नाही.

Omkar B
error: Content is protected !!